Малко от Петър Дънов – Мътни и светещи очи

Когато   започва   да   изчезва  животът,   очите   стават  мътни,   бледи   или
жълтеникави  и  лекарят   казва,   че   черният   дроб   е  малко   анормален.  Когато
очите са малко мътни, това показва, че в стомаха има дисхармония. Стомахът,
който представлява физическия живот, е една необходимост за нашия духовен
живот. Не можем да бъдем духовни, ако нямаме стомах. 116-21
У хора,  които не могат да прощават,  очите потъмняват,  те са винаги
недоволни. Тези пък, които лесно прощават, имат светъл поглед; те са винаги
доволни. 101-58

Очите на някои хора са премрежени,  дяволът им турил черни очила,
вследствие на което те виждат всичко черно. Казвам, хвърлете черните очила
от  очите   си!  Между Бога  и  вас  не   трябва  да  има  никаква  преграда.  Човек
трябва да гледа направо през очите си, без никаква преграда. Очите трябва да
са отворени, да виждат ясно. 14-289
Човек, на когото очите светят, като види месо, той не може да намери
Бога. Този човек няма съзнание за нещо високо, за нещо идеално в живота си.
12-86

Днес хората, като се възхитят от някого, казват, че очите му изпущали
искри, светещи очи имал. Не, опасни са тия очи, от които излизат искри. Тия
искри не са лъчи,  това са пресекулки.  От очите ти трябва да излизат дълги,
непреривни лъчи от светлина, които да отиват до обекта или до вашия приятел.
Тази  светлина   трябва  да  бъде  хармонична,  приятна  и не   само да  отива  до
вашия приятел,  но и да се връща – да прави един кръг.  Движението на тази
светлина трябва да бъде кръгообразно. Някои хора, като гледат, много бързо си
движат очите и погледът им се хвърля от едно място на друго. Това са фокуси
в природата, които те наказват. Те са едно зъбчато колело. Защо именно вие ще
си   вдигнете   очите   нагоре,  ще   погледнете   и   после   веднага  ще   ги   свалите
надолу? Кои са причините за това? Някой казва: Това е навик в мене. Може да
е навик, но отде е дошъл той? 75.1-16З

Източник: http://petardanov.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *